Interessant voor
het hele tandheelkundige team:
Tandarts   -   Mondhygiënist
Preventieassistent   -   Tandartsassistent

Succesvol behandelen van parodontitis
in de algemene praktijk

INTRO

Parodontologie in de praktijk, congres voor Tandartsen,
Mondhygiënisten en Tandartsassistenten

In de algemene praktijk is parodontologie teamwork bij uitstek. Tandarts, mondhygiënist en tandarts(preventie)assistent zijn allen intensief betrokken bij goede zorg voor de patiënt. Dit congres richt zich dan ook op het gehele tandheelkundige team.

Het congres PARO2019 is opgezet volgens de nieuwste inzichten op dit veelomvattende vakgebied. Van screening tot diagnose en van microbiologie, via niet chirurgische en chirurgische behandeling, naar de nazorg.

Het congres start met een lezing over het belang van een eenvoudige, maar goede screening van het gehele patiëntenbestand. Als blijkt dat verder parodontaal onderzoek noodzakelijk is, zijn een parodontium- en röntgenstatus van belang om de juiste diagnose te kunnen stellen. Deze is dan de basis voor een goed behandelplan met het juiste zorgdoel.

De complexiteit van de orale microflora is groot. Onderzoek naar deze bacteriën wordt belemmerd doordat niet-kweekbare soorten nauwelijks onderzocht kunnen worden in het laboratorium. Daarnaast krijgt de mogelijke relatie tussen parodontitis en systemische ziekten steeds meer aandacht. Tijd dus om het orale microbioom nader tegen het licht te houden.

Parodontitis is een complexe ziekte, omdat er niet één enkele oorzaak voor is. Daarnaast is er geen enkele bacterie in de subgingivale biofilm primair of alleen de oorzaak van de parodontale problemen. Toch is de behandeling van parodontitis heel succesvol als we de therapie richten op het bestrijden en het onder controle brengen van de mondbacteriën. Dat doen we mechanisch, met antibiotica, of met een combinatie van beide. Dit congres geeft een update over dit belangrijke onderwerp.

Flapchirurgie is van oudsher een belangrijke manier om na initiële behandeling verdere pocketreductie te bereiken. Goede parodontale zorg is dan ook niet compleet zonder de toepassing van beproefde én moderne chirurgische inzichten en technieken.

De initiële parodontale behandeling, maar ook de chirurgische behandeling, hebben tot doel de infectie en de ontsteking van de parodontale weefsels te bestrijden. Als eenmaal een gezonde situatie is bereikt, is goede parodontale nazorg van groot belang om het behandelresultaat voor jaren te waarborgen. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor de mondhygiënist en de preventie-assistent.

Al deze onderwerpen komen uitvoerig aan bod tijdens PARO2019. De lezingen zijn zo op elkaar afgestemd, dat ze de parodontale zorg in de algemene praktijk van A tot Z behandelen. Kom luisteren naar zes boeiende sprekers, die met veel inzet dit programma voor u hebben samengesteld. Kom naar de RAI op 1 februari 2019 voor het congres dat u en uw team zeker niet mogen missen.

BureauKalker

PARO2019 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.


SPREKERS

 • Dr. Wijnand Teeuw

  Parodontoloog NVvP, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen. In 2006 studeerde hij als tandarts af aan ACTA waaraan hij sinds die tijd verbonden is aan de sectie Parodondologie. Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. Sinds 2015 is hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten over het plannen en uitvoeren van parodontale behandelingen binnen de algemene tandartsenpraktijk.

 • Prof. dr. Fridus van der Weijden

  Studeerde in 1984 in Utrecht als tandarts af. Zijn erkenning tot tandarts-parodontoloog NVvP volgde in 1990. In 1993 promoveerde hij op zijn proefschrift met de titel 'The use of models and indices in plaque and gingivitis trials'. In 2006 ontving hij zijn erkenning als tandarts-implantoloog door de NVOI. Sinds 1989 verdeelt hij zijn tijd tussen zijn gespecialiseerde praktijk in Utrecht en de vakgroep Parodontologie van ACTA. Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen’ aan ACTA. In september 2016 werd dit door ACTA omgezet in een reguliere leerstoel met dezelfde leeropdracht.

 • Prof. dr. Arie Jan van Winkelhoff

  Studeerde medische biologie aan de Rijks Universiteit te Utrecht en de University of Florida, USA. Zijn promotieonderzoek (1982-1986) voerde hij uit op de VU en betrof onderzoek naar de rol van anaërobe bacteriën bij endodontale en parodontale infecties. Na zijn promotie kreeg hij een vaste aanstelling als universitair docent bij de Vakgroep Orale Microbiologie van de VU. In 1989 volgde een aanstelling als universitair hoofddocent. In 2003 werd hij aangesteld als hoogleraar en hoofd van de sectie Orale Microbiologie bij het ACTA. Op dit moment is Van Winkelhoff verbonden aan het UMCG als hoogleraar Medische en Orale Microbiologie. Zijn huidige onderzoekt richt zich op de microbiologie van parodontitis en peri-implantaire infecties, antibioticum resistentie en de relatie tussen parodontitis en reumatoïde artritis. Hij publiceerde meer dan 250 wetenschappelijke artikelen.

 • Dr. Schelte Fokkema

  Is tandarts-parodontoloog, maar ook mondhygiënist en is in 2002 gepromoveerd op het gebied van de immunopathogenese van parodontitis. Al ruim 20 jaar voert hij een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en coacht hij mondzorgprofessionals op het gebied van de klinische parodontologie. Hij heeft een scholingsreeks van acht dagcursussen ontwikkeld die vallen onder NVM-educatie mondhygiënisten. Schelte heeft jarenlang gedoceerd bij de opleidingen Mondzorgkunde en is verantwoordelijk voor de in 2014 geaccrediteerde post-HBO opleiding ‘Leergang Parodontologie’. Hij is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties in de (inter)nationale literatuur, heeft beleidsnota’s opgesteld en heeft regelmatig zitting (gehad) in commissies, adviescolleges en besturen.

 • Dr. Mark Timmerman

  Als tandarts (1984, Universiteit van Amsterdam) combineerde Mark ruim 20 jaar algemene praktijk en Paro Praktijk Utrecht met werk als docent en onderzoeker bij de afdeling Parodontologie van ACTA. Naast zijn promotie (2001, ‘Prevalence and Progression of Periodontal Disease in a Young Indonesian Population’) leverde hij een bijdrage aan vele onderzoeken en de inhoud van de opleiding parodontologie. In 2008 kwam hij bij de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen. Mark is Parodontoloog NVvP en Implantoloog NVOI. Hij is tegenwoordig ook als docent werkzaam bij de vakgroep I&P, Tandheelkunde Radboud UMC te Nijmegen.

 • Miranda Belder

  Heeft haar opleiding tot mondhygiënist gevolgd van 1986-1988 aan de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Utrecht. Zij was van 1988 tot 1993 werkzaam in diverse algemene praktijken in het Gooi. Vanaf 1993 tot en met 2013 is zij werkzaam geweest in de Kliniek voor Parodontologie te Amsterdam. Tevens is zij vanaf 2004 werkzaam als vrijgevestigd mondhygiënist in de Groepspraktijk voor Mondhygiëne in Alphen a/d Rijn, nu samen met drie collega-mondhygiënisten. Na haar afstuderen heeft zij diverse cursussen gevolgd o.a. Parodontale diagnostiek en behandelingsplanning, Initiële parodontale behandeling (Paro A/B/C) maar ook Psychodiagnostiek voor tandheelkundig specialismen en mondziekten. Zij geeft regelmatig lezingen en workshops over parodontale nazorg, richtlijnen periimplantitis, factoren die compliance beïnvloeden en wat is je succesrate?


PROGRAMMA

 • vrijdag 1 februari 2019
  08:35 - 09:35 uur

  Ontvangst met koffie en thee

 • 09:35 - 09:50 uur
  Paul Kalker

  Opening van de congresdag

 • 09:50 - 10:40 uur
  Wijnand Teeuw

  Pluis of niet-pluis: hoe screen je op parodontitis?

  Je zou graag al je patiënten tijdens hun periodiek mondonderzoek op een efficiënte manier willen controleren op de aanwezigheid van parodontitis. Maar is dat niet te veel gevraagd? Al ruim 20 jaar bestaat er in Nederland een index om patiënten op parodontitis te kunnen screenen: de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). Uit onderzoek blijkt echter dat veel tandartsen die DPSI niet gebruiken omdat, ondanks de goede en eenvoudige uitvoerbaarheid, de interpretatie vaak problemen geeft. Met name de koppeling aan het strikte ‘paro-protocol’ zou tot veel overbehandeling leiden. Daarmee is het gebruik van de DPSI zijn oorspronkelijke doel volledig voorbijgeschoten en vraagt dus op zijn minst om herinterpretatie. Of kan het anders en beter?

  Leerdoelen:
  • U leert dat het inschatten van een risico niet hetzelfde is als het stellen van de juiste diagnose
  • U begrijpt het oorspronkelijke doel van de DPSI en weet wat er voor nodig is om dat weer te bereiken
  • U bent op de hoogte van het scala aan behandelmogelijkheden, nadat u het risico op parodontitis heeft ingeschat. Anders gezegd: u ervaart dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend
 • 10:40 - 11:40 uur
  Fridus van der Weijden

  Van diagnose naar behandelplan

  Als na screening blijkt dat verder parodontaal onderzoek noodzakelijk is, zijn een goede parodontium- en röntgenstatus noodzakelijk om de parodontale aandoening beter in kaart te brengen. Als aanvulling daarop helpen zowel een medische als een psycho-sociale anamnese om de diagnostiek verder te completeren. Op basis van al de verzamelde gegevens kan een inschatting worden gemaakt welke factoren een bijdrage leveren aan de parodontale ontsteking. Aan de hand daarvan kan een passend behandelingsplan worden opgesteld met een zorgdoel in de toekomst voor ogen.

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in het multifactoriële karakter van parodontitis
  • U begrijpt termen zoals zorgdoel, zorgrichting en behandelingsplan
  • U kunt inschatten welke aanvullende diagnostische middelen zinvol zijn
 • 11:40- 12:10 uur

  Koffiepauze

 • 12:10 - 13:00 uur
  Arie Jan van Winkelhoff

  Even een moment voor mondmicroben

  Het bijzonder complexe orale microbioom is inmiddels goed onderzocht. Nieuwe DNA-technieken laten zien, dat de bacteriën die we jaren geleden klinisch relevant achtten, nog steeds als belangrijke pathogenen kunnen worden beschouwd. Doordat niet-kweekbare bacteriën nauwelijks onderzocht kunnen worden in het laboratorium, stagneert de praktische toepassing van de nieuwe kennis echter. De mogelijke relatie tussen parodontitis en systemische ziekten krijgt steeds meer aandacht. Zo kan bijvoorbeeld de associatie tussen reumatoïde artritis en parodontitis mogelijk worden verklaard door unieke eigenschappen van de ‘klassieke’ mondpathogeen Porphyromonas gingivalis. Het belang van goede mondgezondheid en de rol van de tandheelkundige professional neemt steeds verder toe. Tijd dus voor een moment voor mondmicroben.

  Leerdoelen:
  • U evalueert uw bestaande kennis van de orale microbiologie
  • U neemt kennis van de mogelijke toepassingen van microbiologische informatie voor diagnose en behandeling van mondinfecties
  • U leert over de rol van mondpathogenen op niet-orale aandoeningen, met name reumatoïde artritis
 • 13:00 - 14:00 uur

  Lunch

 • 14:00 - 14:50 uur
  Schelte Fokkema

  Het succes van de niet-chirurgische behandeling

  Parodontitis wordt ook wel een complexe ziekte genoemd omdat er niet één enkele oorzaak voor is. Zo ook is er geen enkele bacterie in de subgingivale biofilm primair of alleen de oorzaak van de parodontale problemen. Desondanks weten we dat de klinische behandeling van parodontitis heel succesvol is als we de therapie richten op de bestrijding en het onder controle brengen van de mondbacteriën. Echter voor een geslaagde uitkomst van de therapie gelden een paar cruciale randvoorwaarden, alle met een biologische grondslag. Als de behandelaar deze factoren onderkent en daarnaar handelt is iedereen in staat om parodontitis-patiënten succesvol te behandelen. In de meeste gevallen volstaat mechanische therapie, maar soms is ondersteuning met systemische antibacteriële middelen noodzakelijk. Daarnaast kunnen lifestyle-veranderingen ingezet worden om de microbiële status in balans te brengen.

  Leerdoelen:
  • U heeft inzicht in de factoren die het succes van de parodontale therapie bepalen
  • U heeft kennis van de effectiviteit van verschillende behandelmethodieken
  • U begrijpt waarom het indiceren van antibiotica casus-specifiek is
  • U heeft kennis van de relatie tussen levensstijl en de conditie van het parodontium
 • 14:50 - 15:40 uur
  Mark Timmerman

  Chirurgische paro-behandeling: de puntjes op de i?

  Bij de behandeling van parodontale problemen is flapchirurgie van oudsher een belangrijke mogelijkheid om pocketreductie te bewerkstelligen. In de voorbije decennia is de rol van chirurgie veranderd van flapoperaties bij elke parodontale behandeling tot een meer beperkte rol voor deze ingrepen in een tweede fase na de niet-chirurgische behandeling. Als er zo min mogelijk verdiepte restpockets overblijven, is de parodontale nazorg makkelijker en betrouwbaarder uit te voeren. Om dit te realiseren helpt een flapoperatie, mits goed uitgevoerd en met de juiste indicatie. Chirurgie heeft daarmee een specifieke plaats in de parodontale behandeling. De afweging tot de inzet ervan hoort dan ook onlosmakelijk bij het bepalen van de beste behandelstrategie.

  Leerdoelen:
  • U krijgt meer inzicht in de mogelijkheden om met parodontale chirurgie pocketreductie te realiseren en zo elementen een grotere overlevingskans te geven
  • U heeft meer kennis van de beperkingen en onmogelijkheden bij toepassen van flapoperaties
  • U kunt beter inschatten of parodontale chirurgie voor de patiënt een nuttige toevoeging is in de behandeling van parodontitis
  • U kunt beter met uw patiënt communiceren over de redenen om al dan niet voor chirurgie te kiezen
 • 15:40 - 16:10 uur

  Theepauze

 • 16:10 - 16:50 uur
  Miranda Belder

  Nazorg: The grand finale en een nieuw begin

  Als de initiële parodontale behandeling, eventueel gevolgd door chirurgie, succesvol is afgerond is de parodontale ontsteking onder controle. Het doel van de parodontale nazorg is het handhaven van de bereikte resultaten. Het succes van de nazorg hangt enerzijds af van een gestructureerde werkwijze van de behandelaar en anderzijds van de therapietrouw (compliance) van de patiënt. Tijdens elke nazorgzitting maak je als behandelaar een risicoanalyse, die mede de tijdsduur tot de volgende afspraak bepaalt. Als je de motivatie van de patiënt goed zou kunnen inschatten, zou je daarmee dan het succes van de behandeling kunnen voorspellen?

  Leerdoelen:
  • U leert hoe een gestructureerde nazorgbehandeling is opgebouwd
  • U leert een risicoanalyse te maken
  • U leert wat factoren zijn die therapietrouw (compliance) beïnvloeden
  • U leert de frequentie van een nazorgzitting te bepalen
 • 16:50 - 18:00 uur

  Borrel

INFORMATIE

Doelgroep & niveau

Tandartsen, Mondhygiënisten, Tandarts(preventie)assistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus, mondhygiënist of tandarts(preventie)assistent zeer regelmatig patiënten behandelen.


Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres PARO2019 levert u 5 KRT/KRM-punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT-punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier of door het insturen van de inschrijfkaart in de brochure. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 15 oktober 2018 toegestuurd.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 1 november 2018: géén annuleringskosten
 • voor 1 december 2018: 25% annuleringskosten
 • voor 1 januari 2019: 50% annuleringskosten
 • voor 1 februari 2019: 90% annuleringskosten


Prijs

€ 395,- voor tandartsen
€ 325,- voor mondhygiënisten
€ 295,- voor tandarts(preventie)assistenten

(inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat)


Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:


Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83
www.bureaukalker.nl

RAI Amsterdam

De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

INSCHRIJVEN

 • Hoofdsponsor PARO2019:
 • Co-sponsor PARO2019: